ҚҰРАННАН ҒИБРАТ: ШАЙТАННЫҢ 7 МІНЕЗІ.

Барлық жаңалықтарға оралу

Алла Тағала Адам атаныжаратқансоң, бүкілперіштелергеқұрметретіндеоғанбастарыниіпсәждежасаудыбұйырды. Бәрібұйрыққабойұсынды. Алайда, олардыңарасындағыІбіліс (шайтан) сәждежасаудан бас тартады. Алла Тағалаоданмұныңсебебінсұрағанда шайтан: "Мен Адамнанартықпын, себебі, меніоттан, ал, оны топырақтанжараттың", - депжауапбереді. Сонда Алла Тағала: "Олайболса, түсжұмақтан! Олжердекөкіреккеругехақыңжоқ! Шық! Сен мақұлықбіткенніңқорысың", - депбұйырады. Алайда шайтан жайкетпей, өзінеқияметкедейінмұрсатберуінсұрайды. Алла Тағалаоныңтілегінқабылетеді. Солкезде шайтан: "Сен меніадастырғаныңүшін, мен де олардыадастыруүшінсенің тура жолыңакес-кестепотырыпаламын. Олардыоңынан, солынан, алдынан, артынанкеліпазғырамын. Көпшілігісағаниманкелтірмейтін, бойұсынбайтын, шүкіршілікқылмайтынболады", - деп ант ішеді. (Ағрафсүресі, 11-17 аяттар). Бұлаяттардашайтандықұрдымғакетіріп, мәңгіліккеАлланыңмейіріміненқуылуынасебепболғанбірнешетерісмінездерібаяндалған. Еңбіріншісі - ТӘКАППАРЛЫҚ. Шайтан Адам жаратылғанғадейінбүкілмақұлықтыңқұрметтісіеді.Тіпті, Алла Тағала оны ерекшелепжұмаққакіргізгенболатын. Ал, жұмақта тек періштелерғанаеді. Шайтанғатегібасқаболса да жұмақтыңтөріненорынберілді. Алайда, олмұныкөтереалмай, кеудесіненанпісебастағанболатын. Екіншісі - КӨРЕ АЛМАУШЫЛЫҚ, ҚЫЗҒАНШАҚТЫҚ. Солуақыттарда Алла Адамдыжаратып, оған да ерекшеқұрметкөрсеткендеөзінбәріненартықсанапжүрген шайтан бұғаншыдайалмай, қызғанышкөрсетті. Үшінші, осы тәкаппарлығы мен қызғанышы оны еңүлкенкүнә - АЛЛАНЫҢ БҰЙРЫҒЫНА ҚАРСЫ ШЫҒУҒА алыпкелді. Төртінші - ТАЯЗ ОЙЛАУ. Шайтан өзініңшығутегіменмақтанды. Ал, тегіменмақтану - таязойдыңжемісіекеніанық. Өйткені, негізгіесепкеалынатыннәрсеоныңөзбасыныңқасиеті. Қаншажердентегімықтыболғанмен, өзііскетатымасбіреуболса, ешкімніңтегіоғанпайдабереалмайды, қайтабетінеқаракүйебопжағылады. Оғанқоса, шайтан бұлжердетағықателесті. Себебі, от топырақтанартық бола алмайды. Оттақатыгездік, асығыстық, өркөкіректік, ал, топырақтабайсалдылық, сабыр, жұмсақтық, кішіпейілдіксипаттары бар. Сондай-ақ, топырақоттыөшіріптастайалады, ал от топырақтыжағыпжібереалмайды. Бесінші - ҚЫРСЫҚТЫҚ, КЕШІРІМ СҰРАЙ БІЛМЕУ. Егер, шайтан біріншірет Алла оғанжұмақтаншықдегенде, қасарыспайкешірімсұрап, бас иесалса, кеңшілігі мол Алла оны кешіререді. Олайдейтініміз, Алла Тағала Адам ата мен Хауаананытыйымсалынғанжемістіжегендеріүшінжұмақтаншығарыпжібергенде, олекеуікөзжастарынтөгіпАлладанкешірімсұрады. Алла да олардыкешіріп, қияметтенкейінқайтаданжұмаққакіругемүмкіндікберді. Алтыншы - ӨЗ ҚАТЕСІН БІРЕУДЕН КӨРУ. Шайтан басынакелгеннәрсеніөзініңқырсықтығынанкөрудіңорнына, "Сен менісынаққаалып, нәтижедеосындайжағдайғатүсірдің", - деп, былайшаайтқанда, бәрінеАлланыкінәлады. Жетінші - ОРЫНСЫЗ КЕК САҚТАУ. Негізіоныңбасынакелгенжағдайға Адам атаныңтікелейқатысыжоқ. Оныңасылында Бәріболдыөзімнен, Тәңірдіңсалғанназыемес", - деуікерекеді. Бірақол, Адамғакексақтады, оныңұрпақтарынадұшпандықкөзбенқарады. Құддыбір, Адам ата оны жұмақтансүйрепшығарыптастағандайбоп, оғанқастықойлады. Айтқандай, тілегінежетті де. Адамдыазғыруынтоқтатпай, ақыры Адам мен Хауатыйымсалғанжемістіжепқойды. Бірақ Адам атаөзқателігіншайтанғажапқанжоқ. Әйеліекеуі "Раббым! Бізөзімізгезұлымдыққылдық. Сен біздікешіріп, мейірімділіктанытпасаңбіззиянғаұшыраушыларданболамыз", - депАллағажалынды. (Ағрафсүресі, 23 аят). Солуақыттанбері шайтан жәнеоныңұрпақтары Адам мен ұрпақтарыназғыруынештоқтатқанемес. Алла біздішайтанимінездерденжәнеоныңазғыруынакөніп тура жолдантайқудансақтасын! СеріковҚуанышФайзоллаұлы, ӘбуБәкірСыддық медресе колледжініңұстазы